پارچه سرای سلخ دانتل ملاح پور در رمکان قشم هرمزگان